Blog counter
 
 
Deutsch.com
 
ภาษาเยอรมันสำหรับเยาวชน มี 3 เล่ม ครอบคลุมมาตรฐาน Europäische Referenzrahmen A1 A2 และ B1
หนึ่งเล่ม มี 6 โมดุล หรือ 3 บท
 
โมดุล1 (Starter Modul)
มี 3บท แต่ละบทมีสองหน้า เตรียมผู้เรียนให้ใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างคำศัพท์และเนื้อหาที่จะเรียน
 
โมดุล 2-6
แต่ละโมดุลจะมี 3 บท แต่ละบทมี 6 หน้า เนื้อหาอธิบายไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวนอย่างเป็นระบบ
 
ลักษณะเด่น
  • นำเข้าสู่เนื้อหาอย่างน่าสนใจ
  • กระตุ้นให้ใช้ความรู้ภาษาแม่
  • ให้ผู้เรียนค้นพบกฎไวยากรณ์ด้วยตัวเอง
  • จบด้วยการเล่นภาษา
  • อธิบายกฎไวยากรณ์อย่างเข้าใจง่าย
  • ตั้งหัวข้อการเขียนที่จูงใจ เหมาะกับวัยรุ่น
  • หน้า Journal บอกกลยุทธ์การอ่าน และให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาของแท้ โดยมีหัวข้อน่าตื่นเต้น สนุก เข้ากับบทเรียน

ระดับชั้นเรียน A1
หนังสือเรียน 132 หน้า
รหัสสินค้า 978-3190016587
ราคา 850.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัด + CD สำหรับฝึกฟัง 160 หน้า
รหัสสินค้า 978-3190116584
ราคา 800.00 บาท
CD ใช้คู่กับหนังสือเรียน 93 นาที
รหัสสินค้า 978-3190516582
ราคา 1,600.00 บาท
คู่มือสำหรับผู้สอน 184 หน้า 
รหัสสินค้า 978-3190416585
ราคา 900 บาท

 

ระดับชั้นเรียน A2
หนังสือเรียน 140 หน้า
รหัสสินค้า 978-3190016594
ราคา 850.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัด + CD สำหรับฝึกฟัง 168 หน้า
รหัสสินค้า 978-3190116591
ราคา 800.00 บาท
CD ใช้คู่กับหนังสือเรียน 92 นาที
รหัสสินค้า 978-3190516599
ราคา 1,650.00 บาท
คู่มือสำหรับผู้สอน 184 หน้า 
รหัสสินค้า 978-3190416592
ราคา 900 บาท

 

ระดับชั้นเรียน B1
หนังสือเรียน 128 หน้า
รหัสสินค้า 978-3190016600
ราคา 850.00 บาท
หนังสือแบบฝึกหัด + CD สำหรับฝึกฟัง 160 หน้า
รหัสสินค้า 978-3190116607
ราคา 800.00 บาท
CD ใช้คู่กับหนังสือเรียน 89 นาที
รหัสสินค้า 978-3190516605
ราคา 1,650.00 บาท
คู่มือสำหรับผู้สอน 96 หน้า 
รหัสสินค้า 978-3190416608
ราคา 900 บาท

 
Der Buchladen
Tel. +66 (0) 2 679-7520 , +66 (0) 2 676-3320
18 / 1 Goethe Sathorn 1 Rd., Sathorn , Bangkok 10120 , Thailand
Fax. +66 (0) 2 679-9522 E-Mail : books@loxinfo.co.th