Category >> รายการหนังสือ / คู่มือเตรียมสอบ / Prüfubgsvorbereitungen ...
View Cart

Fit fürs Goethe Zertifikat A2
ISBN : 9783190018734
 
สำนักพิมพ์:  Hueber verlag
ปกอ่อน: 136 หน้า
ระดับการเรียน: A1
ราคาปก: 1095 บาท
ราคาพิเศษ: 985.50 บาท (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)

รายละเอียดสินค้า:
  
หนังสือพร้อมซีดีเสียงเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ A2 และต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat A2 หรือ Start Deutsch 2 และเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะฝึกทักษะทางภาษาในระดับ A2
 
วิชาบังคับก่อน: ความรู้ทางภาษาเยอรมันในระดับ A2
 
วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้: ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการส่งสารทั้ง 2 ทักษะ คือ การพูดและการเขียน เช่นเดียวกับทักษะการรับสารทั้ง 2 ทักษะ ได้แก่ การฟังและการอ่าน อย่างเข้มข้น โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการทำข้อสอบจากแบบฝึกหัดต่างๆ ทีละขั้นตอน เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในเล่มจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างข้อสอบจะอยู่ส่วนท้ายสุดของหนังสือเตรียมสอบเล่มนี้
 
แนวคิด: แบบฝึกหัดเก็งข้อสอบจะช่วยฝึกฝนเทคนิคและทักษะที่จำเป็นต่างๆ ให้ผู้เรียน ในกรณีที่ภาษามีความง่าย ข้อความอธิบายต่างๆ ในส่วนการพัฒนาแนวคิดจะถูกละไว้ แบบฝึกหัดออกแบบมาให้เข้าใจง่าย และมีการจัดเรียงทักษะตามลำดับ เฉลยจะอยู่ในส่วนท้ายเล่ม
 
Der Buchladen
Tel. 66 (0) 2 676-3320 Fax. +66 (0) 2 676-3386
18 / 1 Goethe Sathorn 1 Rd., Sathorn , Bangkok 10120 , Thailand